جستار نقد از نوع جستار

صفر: معنی

ص

جستار. [ ج ُ ] (اِمص ) بحث . (فرهنگ فارسی معین ). فحص . پژوهش . بحث . طلب . (یادداشت مؤلف ). || (اِ) مبحث . مطلب . (یادداشت مؤلف) – لغت‌نامه دهخدا

درباره نویسنده

محمد فرید مصلح

دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه تهران

ارسال دیدگاه

جستار نقد از نوع جستار