جستار نقد از نوع جستار

معنی – ج۰

م

جستار. [ ج ُ ] (اِمص ) بحث . (فرهنگ فارسی معین ). فحص . پژوهش . بحث . طلب . (یادداشت مؤلف ). || (اِ) مبحث . مطلب . (یادداشت مؤلف) – لغت‌نامه دهخدا

جستار از جستار
جستار نقد از نوع جستار

آخرین مطالب

نویسندگان