جستار نقد از نوع جستار

درباره

د
جستار رسانه‌ای برای اندیشه و نقد است که در حوزه‌ی موضوعات مختلف و دلخواه هیئت تحریریه به فعالیت می‌پردازد. جستار محمل بیان اندیشه و نقد آن است و از اهداف آن ایجاد نگاه نقادانه و روحیه پذیرش نقد است. مدیریت و تصمیم‌گیری‌های اجرایی این رسانه بر عهده‌ی هیئت تحریریه‌ی جستار می‌باشد. اولویت رسانه‌ی جستار بر تقویت توانایی‌های کادر هیئت تحریریه می‌باشد و اهداف رسانه‌ای مانند جذب مخاطب در زمره اولویت‌های بعدی آن است.

 

جستار نقد از نوع جستار

آخرین مطالب

نویسندگان