جستار نقد از نوع جستار

نویسندهدیگران

نقدی بر جستار نه

ن

جستار “دستکاری تهران و چیزهای دیگر” را می  توان به دو قسمت اصلی تقسیم کرد. قسمتی که نویسندگان سعی دارد با مروری بر شهرسازی های دوران مدرن و طرح های بلوپرینتی ذهن خواننده را با این مفهوم آشنا کنند و سپس در قسمت بعد با ربط تهران به این مطالب و تعریف میان فضا، پیشنهادی برای تهران با توجه به آن ارائه دهند. در قسمت اول و هنگام ربط مطالب به تهران مثال های شهرسازی ناموفق در آمریکا و دنباله...

معماری و قدرت – ج۷

م

اسناد معماری را از جهت کارکرد حقوقی، می توان دستورالعملی  دانست  برای تعیین نحوه  سرمایه گذاری متوجه به پاسخگویی به نیازهای آینده. بنابراین، اسناد معماری: دستور العمل است، یعنی متضمن احکام است و “باید” و “نباید” دارد. بعضی چیزها و کارها را مجاز می شمارد و بعضی چیزها و کارها را ممنوع می کند. خاصیت دستورالعملی و تجویزی و تحکّمی معماری، هم در مراحل آغازین فرایند و در هنگام...

معنی – ج۰

م

جستار. [ ج ُ ] (اِمص ) بحث . (فرهنگ فارسی معین ). فحص . پژوهش . بحث . طلب . (یادداشت مؤلف ). || (اِ) مبحث . مطلب . (یادداشت مؤلف) – لغت‌نامه دهخدا

جستار نقد از نوع جستار

آخرین مطالب

نویسندگان