جستار نقد از نوع جستار
جستار

نویسندهجستار

Of Sleep – ج ۳۰

O

Author: Michel de Montaigne Reason directs that we should always go the same way, but not always at the same pace. And, consequently, though a wise man ought not so much to give the reins to human passions as to let him deviate from the right path, he may, notwithstanding, without prejudice to his duty, leave it to them to hasten or to slacken his speed, and not fix himself like a motionless and...

نقدی بر جستار نه

ن

جستار “دستکاری تهران و چیزهای دیگر” را می  توان به دو قسمت اصلی تقسیم کرد. قسمتی که نویسندگان سعی دارد با مروری بر شهرسازی های دوران مدرن و طرح های بلوپرینتی ذهن خواننده را با این مفهوم آشنا کنند و سپس در قسمت بعد با ربط تهران به این مطالب و تعریف میان فضا، پیشنهادی برای تهران با توجه به آن ارائه دهند. در قسمت اول و هنگام ربط مطالب به تهران مثال های شهرسازی ناموفق در آمریکا و دنباله...

معماری و قدرت – ج۷

م

اسناد معماری را از جهت کارکرد حقوقی، می توان دستورالعملی  دانست  برای تعیین نحوه  سرمایه گذاری متوجه به پاسخگویی به نیازهای آینده. بنابراین، اسناد معماری: دستور العمل است، یعنی متضمن احکام است و “باید” و “نباید” دارد. بعضی چیزها و کارها را مجاز می شمارد و بعضی چیزها و کارها را ممنوع می کند. خاصیت دستورالعملی و تجویزی و تحکّمی معماری، هم در مراحل آغازین فرایند و در هنگام...

معنی – ج۰

م

جستار. [ ج ُ ] (اِمص ) بحث . (فرهنگ فارسی معین ). فحص . پژوهش . بحث . طلب . (یادداشت مؤلف ). || (اِ) مبحث . مطلب . (یادداشت مؤلف) – لغت‌نامه دهخدا

جستار نقد از نوع جستار

آخرین مطالب

نویسندگان