جستار نقد از نوع جستار
محمد حسین کریمیان

نویسندهمحمد حسین کریمیان

کلاژ، هذیان گویی و تدوین سینمایی – ج۱۲

ک

این متن، بیش از آن چه پیش بینی می کردم به هذیان گویی مبتلا شد. کلاژ(!) آزاردهنده ای از دیتاهای نه چندان بی ربط، که به نحوی بی ربط و بی جا بیان می شوند. چیزی سرجای خود نیست. اما گویا تصویر مبهمی از یک کلیت در حال شکل گیری است. و این البته تاویل من از تمام ماجرایی است که در طی نوشتن این متن بر من رفت. متن زیر یکسره نوشته شده است و اصلاحی صورت نپذیرفته. آن را به همین ترتیب حفظ کردم تا نمونه ی زنده...

جستار نقد از نوع جستار

آخرین مطالب

نویسندگان